فهرست کتبی که حضرت علامه حسن زاده آملی در هنگام تحصیل در حوزه علمیه، در نزد اساتید بزرگوار خود درس گرفته اند ( ره چنان رو که رهروان رفتند...):
(منبع: شرح دفتر دل، ج2، ص248، باب یازدهم).


علم صرف، نحو، بلاغت و لغت:

 • نصاب الصبیان.
 • جامع المقدمات.
 • شرح النظام علی الشافیه.
 • البهجه المرضیه سیوطی.
 • الفوائد الضیائیه (شرح جامی).
 • مغنی البیب.
 • مطول.

علم تجوید:

 • شرح شاطبیه (سراج القاری).

ادبیات فارسی:

 • کلیات سعدی.
 • گلستان سعدی.

علم منطق:

 • حاشیه ملا عبدالله.
 • شرح الشمسیه قطب الدین رازی.
 • شرح منظومه (بخش منطق).

علم کلام:

 • بخشی از شرح قوشجی بر تجرید الاعتقاد.
 • کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد.

علم فلسفه و حکمت:

 • اسفار الاربعه صدر المتالهین.
 • شفاء.
 • شرح الاشارات و التنبیهات خواجه طوسی
 • شرح المنظومه (بخش حکمت).

علم عرفان:

 • شرح فصوص الحکم قیصری.
 • تمهید القواعد ابن ترکه.
 • مصباح الانس.

علم تفسیر:

 • تفسیر مجمع البیان.
 • درس تفسیر در محضر علامه طباطبایی و مرحوم الهی قمشه ای.
 • تفسیر منهج الصادقین.

علم اصول:

 • معالم الاصول.
 • قوانین الاصول.
 • رسائل (فرائد الاصول).
 • کفایه الاصول.

علم فقه:

 • شرح لمعه (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیة).
 • شرایع الاسلام.
 • تبصره المتعلمین.
 • المکاسب.
 • جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، به عنوان درس خارج.
 • العروة الوثقی.

علم حدیث و روایت:

 • جامع وافی فیض کاشانی.
 • کتاب توحید بحار الانوار.
 • جلد سوم بحار الانوار در محضر درس علامه طباطبایی.

علم درایه و رجال:

 • دوره کامل رساله استاد علامه شعرانی در درایه، که تا کنون به زیور طبع آراسته نشده است.
 • جامع الرواة اردبیلی.

علم ریاضیات، نجوم و هیئت:

 • رساله فارسی ملا علی قوشچی در علم هیئت.
 • شرح قاضی زاده رومی بر الملخّص الهیئة معروف به شرح چغمینی.
 • استدراک بر تشریح الافلاک شیخ بهایی به تألیف علامه شعرانی.
 •  کتاب الاصول مشهور به اصول اقلیدس به تحریر خواجه طوسی.
 • أکرمانالائوس.
 • اکرثاوذوسیوس در مثلثات و اشکال کروی به تحریر خواجه طوسی.
 • شرح علامه خفری بر التذکرة فی الهیئة محقق طوسی در علم هیئت.
 • زیج بهادری.
 • کتاب کبیر مجسطی تألیف بطلیموس قلوذی به تحریر خواجه طوسی.

علم طب:

 • قانونچه فی الطب.
 • شرح الاسباب نفیسی
 • تشریح قانون ابن سینا.

منبع: شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملی، ج2، ص248، شرح باب یازدهم.