روزی از جناب استاد حسن زاده مد ظله خواستم که نصیحت و ارشاد و موعظه ای برایم بیان فرمایند.

از جمله فرمودند: سعی کنید با نامحرمان تماس نداشته باشیدُ چه زن باشند و چه مرد!

تعجب کردم و پرسیدم: آیا مرد هم نامحرم میشود؟

فرمودند: هر کس که با خدا انس نداشته باشد نامحرم است.

منبع: در محضر استاد حسن زاده آملی - صفحه 83