حضرت علامه حسن زاده آملی:

 

با این که مسافت أسفل السافلین تا أعلی علییین بیش از زمین تا آسمان است، حد سقوط از این به آن، کمتر از یک "آن" است.

منبع: هزار و یک کلمه. جلد 7، کلمه ۹۸۵، علمه حسن زاده آملی.